KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图

 KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图1
KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图2
KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 코인  시세 표시

 1. 교환하고 싶은 코인을 선택합니다.

 2. 교환을 누릅니다.

 3. 수량(금액 입력)을 누릅니다.

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图4
KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图5

4. 교환할 금액을 입력하고, 확인을 터치합니다.

(잘못 입력하였을 경우, 초기화를 누릅니다.)

5. 최종적으로 교환 될 코인을 선택하고

정확히 확인 후 교환하기를 터치합니다.

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图10

Tải xuống
Đăng ký
Mã giới thiệu (TOPWRZMK)

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图11

Descargar
Regístrate
Código de referencia (TOPWRZMK)

KOK PLAY 설치하기 – 코인 교환插图13

Download
Sign Up
Referral code (TOPWRZMK)

Hits: 269

SNS 공유하기